Maria Mughal

Kuvataiteilija
Visual Artist

Näyttelyitä   Exhibitions

Mieli, The mind 2023

Ajatuksen voima, Power of thought 2022

Vielä hetki, A moment 2022

Luottamus, Trust 2021

Tässä ja nyt

Galleria Bronda 2023
Helsinki

Maalaukseni kertovat tarinoita lapsuudesta: kohtaamisesta, näkemisestä ja nähdyksi tulemisesta.

My paintings tell stories about childhood: seeing and being seen.

Maailma jossa elämme

Galleria rantakasarmi
Suomenlinna 2018

Yksityisnäyttelyssään Mughal käsittelee aikamme rooleja, kohtaamisen ja aitouden haastetta kätkemällä ihmisen erilaisten naamioiden taakse. Ihminen on erkaantunut luonnosta mutta kaipaa yhteyttä siihen. Miten todella reagoimme luontoon, sen tilaan ja tarpeeseen, luontoon itsessämme? Mitä hyväksymme vaikkemme pidä siitä?

In her solo exhibition Maria Mughal deals the roles of our time, the challenge of encounter and being authentic, by hiding a person behind different masks. Man has separated himself from nature but still needs a contact with it. How do we truly react to nature, it’s space and needs, and to our own nature? What do we accept, even if we don’t like it?

Reflections

Galleria Bronda 2013

Ympäröivän todel­lisuuden esit­tämät heijas­tukset antavat minulle mah­dollisuuden lähes­tyä kysy­myksiä siitä, kuka olen, mihin kuulun ja mitä tunnen, si­säisen näke­mykseni lisäksi myös ulkoa käsin. Halusin tarkas­tella näyt­telyssäni naisen eri ikä­kausiin liit­tyviä muu­toksia ja mitä ne paljas­tavat meille.

Reflections from the surrounding world give me a chance to approach questions like: Who am I, where do I belong and what do I feel. In this exhibition I wanted to study changes associated to different ages of women and what those changes reveal to us.

Äidit Mothers

Galleria Bronda 2007

Äidit on minulle sy­västi henkilö­kohtainen näyt­tely, jonka teokset maalasin olles­sani raskaana ja jonka ava­jaiset vietet­tiin päivä esi­koiseni syn­tymän jälkeen. Halusin tarkas­tella maa­lauksissani äitiyden eri roo­leja ja siihen liit­tyviä mieli­kuvia.

Mothers is a deeply personal exhibition for me. I delivered my first child a day before the exhibition opening. In my paintings I wanted to look into the different roles of motherhood and impressions related to it.

Julkisia⁠teoksia   Public works of art

Taidekeskus Salmelan
kesänäyttely

2005

Näyttely­kokonaisuu­teni teoksissa oli keskei­senä element­tinä ympyrä, jonka koen vahvasti femi­niinisenä symbo­lina elämän jatkuvuu­desta ja kaiken kierto­kulusta.

Circles were the central visual elements in this exhibition. I experience them visually as a strong feministic symbol of life’s continuity and the cycle of all things.

Kokemus siitä, että voin koskettaa ihmisiä taiteel­lani on yksi arvok­kaimpia asioita ammatissani.